Tên đề tài luận án

Đề tài: Data Assimilation in Heat Conduction

 Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân

 Mã số: 62 46 01 03

 

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Ngọc Oanh
Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS TSKH Đinh Nho Hào
Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2

Tên đề tài luận án

Iđêan nguyên tố liên kết của lũy thừa iđêan cạnh

Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số

Mã số: 62 46 01 04

Nghiên cứu sinh: Hà Thị Thu Hiền
Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS TSKH Ngô Việt Trung
Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2

Tên đề tài luận án: Một số mối liên hệ giữa Iđêan đơn thức và đồ thị
Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số
Mã số
: 62 46 01 04
Nghiên cứu sinh: Đỗ Trọng Hoàng
Người hướng dẫn khoa học: GS TSKH Lê Tuấn Hoa
Cơ sở đào tạo: Viện Toán học
Ngày bảo vệ: 27 tháng 11 năm 2015

Xem tiếp...

LAST_UPDATED2
Tên đề tài luận án: Properties of stable configurations of the Chip-firing game and extended models
Chuyên ngành: Cơ sở Toán học của Tin học
Mã số chuyên ngành: 62 46 01 10.
Nghiên cứu sinh: Phạm Văn Trung

Người hướng dẫn khoa học:
•    PGS TS Phan Thi Hà Dương
Cơ sở đào tạo: Viện Toán học
Ngày bảo vệ: 30/09/2015
Nội dung đính kèm:
•    Nội dung Luận án
•    Tóm tắt nội dung luận án
•    Thông tin tóm tắt các kết quả mới bằng tiếng Việt, tiếng Anh

LAST_UPDATED2

Tên đề tài luận án:

Đối ngẫu liên hợp cho bài toán tối ưu đa mục tiêu và ứng dụng

Chuyên ngành: Toán ứng dụng

Mã số: 62 46 01 12

Nghiên cứu sinh: Trần Văn Thắng

Người hướng dẫn khoa học:

  • GS Hoàng Tụy
  • TS Phan Thiên Thạch

Cơ sở đào tạo: Viện Toán học
Ngày bảo vệ: ngày 5 tháng 5  năm 2015

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2