Đề tàiShortest paths along a sequence of line segments and connected orthogonal convex hulls

Chuyên ngành: Toán ứng dụng

Mã số: 9 46 01 12

Tập thể hướng dẫn: PGS TS Phan Thành An, Viện Toán học

Cơ sở đào tạo: Viện Toán học


Nội dung đính kèm:

Nội dung Luận án

Tóm tắt nội dung Luận án

Thông tin tóm tắt các kết quả mới bằng tiếng Việttiếng Anh

LAST_UPDATED2

Đề tài: Một số vấn đề trong lý thuyết đa thế vị

Chuyên ngành: Toán giải tích

Mã số: 9 46 01 02

Nghiên cứu sinh: Đỗ Thái Dương

Tập thể hướng dẫn: GS TSKH Phạm Hoàng Hiệp, Viện Toán học (Hướng dẫn chính), GS TSKH Đinh Tiến Cường Đại học Quốc gia Singapore (Hướng dẫn phụ)

Cơ sở đào tạo: Viện Toán học


Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2

Đề tài: Lý thuyết biểu diễn của siêu đại số Lie gl(m/n)

Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số

Mã số: 9 46 01 04

Tập thể hướng dẫn: GS TSKH Phùng Hồ Hải, Viện Toán học

Cơ sở đào tạo: Viện Toán học


Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2
Tên đề tài: Một số bài toán điều khiển được vững của hệ động lực mô tả bởi phương trình vi phân có trễ

Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân

Mã số: 9.46.01.03

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hồng

Tập thể hướng dẫn:
  • GS. TSKH. Nguyễn Khoa Sơn, Viện Toán học (hướng dẫn chính)
  • PSG. TS. Đỗ Đức Thuận, Đại học Bách Khoa Hà Nội (hướng dẫn phụ)
Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Nội dung đính kèm
:


LAST_UPDATED2
Tên đề tài: Ổn định hữu hạn thời gian cho hệ phương trình vi phân suy biến có trễ

Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân

Mã số: 62.46.01.03

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Huyền Mười

Tập thể hướng dẫn: GS. TSKH. Vũ Ngọc Phát, Viện Toán học

Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2