Tên đề tài luận án: Ứng dụng của đa diện Newton vào việc nghiên cứu các bất đẳng thức Łojasiewicz và một số vấn đề của lý thuyết tối ưu  
Chuyên ngành: Giải tích
Mã số: 9 46 01 02
Nghiên cứu sinh: Đặng Văn Đoạt
Tập thể hướng dẫn khoa học: PGS TSKH Hà Huy Vui

Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2
Tên đề tài luận án: Một số bài toán điều khiển cho hệ phương trình vi phân có trễ biến thiên  
Chuyên ngành: Toán ứng dụng
Mã số: 9 46 01 12
Nghiên cứu sinh: Tạ Thị Huyền Trang
Tập thể hướng dẫn khoa học: GS TSKH Vũ Ngọc Phát
Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2
Tên đề tài luận án: Subdifferentials of optimal value functions in parametric convex optimization problems  
Chuyên ngành: Toán ứng dụng
Mã số: 9 46 01 12
Nghiên cứu sinh: Dương Thị Việt An
Tập thể hướng dẫn khoa học: GS TSKH Nguyễn Đông Yên
Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2
Tên đề tài luận án: Đối ngẫu Tannaka trên vành Dedekind và ứng dụng   
Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số
Mã số: 9 46 01 04
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Đại Dương
Tập thể hướng dẫn khoa học: GS TSKH Phùng Hồ Hải
Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2
Tên đề tài luận án: Tính ổn định của hệ động lực tuyến tính suy biến có trễ 
Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân
Mã số: 62 46 01 03
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Hữu Sáu
Tập thể hướng dẫn khoa học: GS TSKH Vũ Ngọc Phát
Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2