Quỹ hỗ trợ đào tạo đại học Toán tại Việt Nam()

Mục đích của Quỹ là hỗ trợ một số sinh viên giỏi theo học đại học về Toán tại Việt Nam dưới sự dẫn dắt của cán bộ Viện Toán học.

PosterCH322
Tên đề tài luận án: Properties of stable configurations of the Chip-firing game and extended models
Chuyên ngành: Cơ sở Toán học của Tin học
Mã số chuyên ngành: 62 46 01 10.
Nghiên cứu sinh: Phạm Văn Trung

Người hướng dẫn khoa học:
•    PGS TS Phan Thi Hà Dương
Cơ sở đào tạo: Viện Toán học
Ngày bảo vệ: 30/09/2015
Nội dung đính kèm:
•    Nội dung Luận án
•    Tóm tắt nội dung luận án
•    Thông tin tóm tắt các kết quả mới bằng tiếng Việt, tiếng Anh

LAST_UPDATED2

Tên đề tài luận án: Một số mối liên hệ giữa Iđêan đơn thức và đồ thị
Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số
Mã số
: 62 46 01 04
Nghiên cứu sinh: Đỗ Trọng Hoàng
Người hướng dẫn khoa học: GS TSKH Lê Tuấn Hoa
Cơ sở đào tạo: Viện Toán học
Ngày bảo vệ: 27 tháng 11 năm 2015

Read more...

LAST_UPDATED2

Tên đề tài luận án:

Đối ngẫu liên hợp cho bài toán tối ưu đa mục tiêu và ứng dụng

Chuyên ngành: Toán ứng dụng

Mã số: 62 46 01 12

Nghiên cứu sinh: Trần Văn Thắng

Người hướng dẫn khoa học:

  • GS Hoàng Tụy
  • TS Phan Thiên Thạch

Cơ sở đào tạo: Viện Toán học
Ngày bảo vệ: ngày 5 tháng 5  năm 2015

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2

Tên đề tài luận án:

Tính ổn định của một số lớp hệ phương trình vi phân hàm và ứng dụng trong lý thuyết điều khiển

Chuyên ngành: Toán giải tích

Mã số: 62 46 01 02

Nghiên cứu sinh: Mai Viết Thuận

Người hướng dẫn khoa học:

  • GS TSKH Vũ Ngọc Phát

Cơ sở đào tạo: Viện Toán học
Ngày bảo vệ: 23 tháng 01 năm 201

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2

Tên đề tài luận án

Sự tồn tại nghiệm của bài toán tựa cân bằng và bao hàm thức tựa biến phân Pareto

Chuyên ngành: Toán giải tích

Mã số: 62 46 01 02

Nghiên cứu sinh: Bùi Thế Hùng

Người hướng dẫn khoa học:

  • GS TSKH Nguyễn Xuân Tấn

Cơ sở đào tạo: Viện Toán học
Ngày bảo vệ: 19 tháng 09 năm 2014

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2