Quỹ hỗ trợ đào tạo đại học Toán tại Việt Nam()

Mục đích của Quỹ là hỗ trợ một số sinh viên giỏi theo học đại học về Toán tại Việt Nam dưới sự dẫn dắt của cán bộ Viện Toán học.

PosterCH322
Tên đề tài luận án: Subdifferentials of optimal value functions in parametric convex optimization problems  
Chuyên ngành: Toán ứng dụng
Mã số: 9 46 01 12
Nghiên cứu sinh: Dương Thị Việt An
Tập thể hướng dẫn khoa học: GS TSKH Nguyễn Đông Yên
Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2
Tên đề tài luận án: Đối ngẫu Tannaka trên vành Dedekind và ứng dụng   
Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số
Mã số: 9 46 01 04
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Đại Dương
Tập thể hướng dẫn khoa học: GS TSKH Phùng Hồ Hải
Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2
Tên đề tài luận án: Tính ổn định của hệ động lực tuyến tính suy biến có trễ 
Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân
Mã số: 62 46 01 03
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Hữu Sáu
Tập thể hướng dẫn khoa học: GS TSKH Vũ Ngọc Phát
Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2

Tên đề tài luận án

Đề tài: Data Assimilation in Heat Conduction

 Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân

 Mã số: 62 46 01 03

 

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Ngọc Oanh
Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS TSKH Đinh Nho Hào
Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2

Tên đề tài luận án

Về một số vấn đề định tính của hệ phương trình vi phân phân thứ

 Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân

 Mã số: 62 46 01 03

Nghiên cứu sinh: Hoàng Thế Tuấn
Tập thể hướng dẫn khoa học: TSKH Đoàn Thái Sơn, GS TSKH Nguyễn Đình Công
Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2