Danh sách nghiên cứu sinh của Viện Toán học năm 2021 (chi tiết xem tại đây)
LAST_UPDATED2
Danh sách nghiên cứu sinh của Viện Toán học năm 2020 (chi tiết xem tại đây)
LAST_UPDATED2
Danh sách nghiên cứu sinh của Viện Toán học năm 2019 (chi tiết xem tại đây)
LAST_UPDATED2
Danh sách nghiên cứu sinh của Viện Toán học năm 2018 (chi tiết xem tại đây)
LAST_UPDATED2
Danh sách nghiên cứu sinh của Viện Toán học năm 2017 (chi tiết xem tại đây)
LAST_UPDATED2