Danh sách nghiên cứu sinh của Viện Toán học năm 2018 (chi tiết xem tại đây)
LAST_UPDATED2
Danh sách nghiên cứu sinh của Viện Toán học năm 2017 (chi tiết xem tại đây)
LAST_UPDATED2
Danh sách nghiên cứu sinh của Viện Toán học năm 2016 (thông tin chi tiết xem tại đây)
LAST_UPDATED2
Danh sách nghiên cứu sinh của Viện Toán học năm 2015 (chi tiết xem tại đây)
LAST_UPDATED2
Danh sách nghiên cứu sinh của Viện Toán học 2014 (xem tại đây)
LAST_UPDATED2