Quỹ hỗ trợ đào tạo đại học Toán tại Việt Nam()

Mục đích của Quỹ là hỗ trợ một số sinh viên giỏi theo học đại học về Toán tại Việt Nam dưới sự dẫn dắt của cán bộ Viện Toán học.

PosterCH322
Danh sách nghiên cứu sinh của Viện Toán học năm 2019 (chi tiết xem tại đây)
LAST_UPDATED2
Danh sách nghiên cứu sinh của Viện Toán học năm 2018 (chi tiết xem tại đây)
LAST_UPDATED2
Danh sách nghiên cứu sinh của Viện Toán học năm 2017 (chi tiết xem tại đây)
LAST_UPDATED2
Danh sách nghiên cứu sinh của Viện Toán học năm 2016 (thông tin chi tiết xem tại đây)
LAST_UPDATED2
Danh sách nghiên cứu sinh của Viện Toán học năm 2015 (chi tiết xem tại đây)
LAST_UPDATED2