Bài viết

1. Nghiên cứu sinh: Tạ Thị Huyền Trang
Môn thi chuyên ngành hẹp: Bài toán tối ưu hệ phương trình
vi phân điều khiển có trễ,
Thời gian: 14h00, thứ 6, ngày 6/12/2013,
Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học.

Xem tiếp...

LAST_UPDATED2

1. Trần Thị Thu Hương

Môn thi: Tính toán tổ hợp và hệ động lực rời rạc

Thời gian: 14h00 (thứ 5), ngày 6/9/2012.

Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học.

2. Lê Lương Vương

Môn thi: Đại số giao hoán

Thời gian: 14h00 (thứ 4), ngày 12/09/2012

Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học.

3. Thái Thị Kim Chung

Môn thi: Giải tích hàm

Thời gian: 14h00 (thứ 6), ngày 14/09/2012

Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học 

LAST_UPDATED2

Nghiên cứu sinh Trần Văn Thắng

Môn thi: Đối ngẫu cho bài toán tối ưu đa mục tiêu (chuyên ngành hẹp)

Thời gian: 9h00 ngày 22/05/2012

Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học.

LAST_UPDATED2
Nghiên cứu sinh Mai Viết Thuận
Môn thi: Giải tích hàm (chuyên ngành)
Thời gian: 9h00, thứ 3 ngày 16/04/2012
Đại điểm: Phòng 201, Viện Toán học
LAST_UPDATED2

Nghiên cứu sinh Hà Thị Thu Hiền

Môn thi: Đại số giao hoán tổ hợp (chuyên ngành hẹp)

Thời gian: 13h30, thứ 5 ngày 12/04/2012

Địa điểm: Phòng 301A, Viện Toán học.

Nghiên cứu sinh Phạm Hùng Quý

Môn thi: Đại số giao hoán (chuyên ngành hẹp)

Thời gian: 14h30, thứ 5 ngày 12/04/2012

Địa điểm: Phòng 301A, Viện Toán học.

Nghiên cứu sinh Lê Lương Vương

Môn thi: Đại số giao hoán (chuyên ngành)

Thời gian: 15h30, thứ 5 ngày 12/04/2012

Địa điểm: Phòng 301A, Viện Toán học.

Nghiên cứu sinh Ngô Thị Ngoan

Môn thi: Đại số đồng điều (chuyên ngành)

Thời gian: 9h00, thứ 3 ngày 10/04/2012

Đại điểm: Phòng 201, Viện Toán học.

LAST_UPDATED2