Quỹ hỗ trợ đào tạo đại học Toán tại Việt Nam()

Mục đích của Quỹ là hỗ trợ một số sinh viên giỏi theo học đại học về Toán tại Việt Nam dưới sự dẫn dắt của cán bộ Viện Toán học.

PosterCH322
1. Nghiên cứu sinh: Tạ Thị Huyền Trang
Môn thi chuyên ngành hẹp: Bài toán tối ưu hệ phương trình
vi phân điều khiển có trễ,
Thời gian: 14h00, thứ 6, ngày 6/12/2013,
Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học.

Read more...

LAST_UPDATED2

1. Trần Thị Thu Hương

Môn thi: Tính toán tổ hợp và hệ động lực rời rạc

Thời gian: 14h00 (thứ 5), ngày 6/9/2012.

Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học.

2. Lê Lương Vương

Môn thi: Đại số giao hoán

Thời gian: 14h00 (thứ 4), ngày 12/09/2012

Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học.

3. Thái Thị Kim Chung

Môn thi: Giải tích hàm

Thời gian: 14h00 (thứ 6), ngày 14/09/2012

Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học 

LAST_UPDATED2

Nghiên cứu sinh Trần Văn Thắng

Môn thi: Đối ngẫu cho bài toán tối ưu đa mục tiêu (chuyên ngành hẹp)

Thời gian: 9h00 ngày 22/05/2012

Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học.

LAST_UPDATED2
Nghiên cứu sinh Mai Viết Thuận
Môn thi: Giải tích hàm (chuyên ngành)
Thời gian: 9h00, thứ 3 ngày 16/04/2012
Đại điểm: Phòng 201, Viện Toán học
LAST_UPDATED2

Nghiên cứu sinh Hà Thị Thu Hiền

Môn thi: Đại số giao hoán tổ hợp (chuyên ngành hẹp)

Thời gian: 13h30, thứ 5 ngày 12/04/2012

Địa điểm: Phòng 301A, Viện Toán học.

Nghiên cứu sinh Phạm Hùng Quý

Môn thi: Đại số giao hoán (chuyên ngành hẹp)

Thời gian: 14h30, thứ 5 ngày 12/04/2012

Địa điểm: Phòng 301A, Viện Toán học.

Nghiên cứu sinh Lê Lương Vương

Môn thi: Đại số giao hoán (chuyên ngành)

Thời gian: 15h30, thứ 5 ngày 12/04/2012

Địa điểm: Phòng 301A, Viện Toán học.

Nghiên cứu sinh Ngô Thị Ngoan

Môn thi: Đại số đồng điều (chuyên ngành)

Thời gian: 9h00, thứ 3 ngày 10/04/2012

Đại điểm: Phòng 201, Viện Toán học.

LAST_UPDATED2