Quỹ hỗ trợ đào tạo đại học Toán tại Việt Nam()

Mục đích của Quỹ là hỗ trợ một số sinh viên giỏi theo học đại học về Toán tại Việt Nam dưới sự dẫn dắt của cán bộ Viện Toán học.

PosterCH322
Danh sách học viên cao học khóa 25 (xem tại đây)
LAST_UPDATED2
Danh sách học viên cao học Khóa 24 (xem tại đây)
LAST_UPDATED2
Danh sách học viên cao học khóa 23 (xem tại đây)
LAST_UPDATED2
Danh sách học viên cao học khóa 22 (xem tại đây)
LAST_UPDATED2
Danh sách học viên cao học Khóa 21 (xem tại đây)
LAST_UPDATED2