Bài viết

 

Môn học

Thời gian

Cán bộ giảng dạy

Địa điểm

Thứ 2

Sáng

Đại số hiện đại

8h

TS Đoàn Trung Cường

301A, A5

Chiều

Giải tích hiện đại

13h30

GS. Đỗ Ngọc Diệp

301A, A5

Thứ 3

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ 4

Sáng

Giải tích hiện đại

8h

GS. Đỗ Ngọc Diệp

301A, A5

Chiều

Đại số hiện đại

13h30

TS Đoàn Trung Cường

301A, A5

Thứ 5

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ 6

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

LAST_UPDATED2

Môn Giải tích số

Thời gian: 9h00 ngày 3/8/2012

Địa điểm: Phòng 301A nhà A5

Môn Giải tích phức

Thời gian: 9h00 ngày 31/07/2012

Địa điểm: Phòng 301A nhà A5

LAST_UPDATED2