Quy chế đào tạo Tiến sĩ (Bộ GD-ĐT) Ban hành theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày  07/ 5/2009.
LAST_UPDATED2
Quy định về tuyển sinh và tổ chức đào tạo tiến sĩ năm 2012 theo Đề án 911 (Download File)
LAST_UPDATED2

Thông tư số 10/2011/TT-BGD ĐT về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

Xem thêm:

Quy chế đào tạo Thạc sĩ

Quy chế đào tạo cao học (Viện Toán học).


LAST_UPDATED2

Thông tư:15/2014/TT-BGDĐT, ngày 15/5/2014: Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ
Xem thêm:

Quyết định:

223/QĐ-VTH

Ngày 8/8/2014
Quy chế đào tạo Thạc sĩ của Viện Toán học

LAST_UPDATED2
Quy chế đào tạo cao học của Viện Toán học (download file)
LAST_UPDATED2