Quyết đinh 51/QĐ-VTH, ngày 05/03/2018 của Viện trưởng Viện Toán học, Ban hành Quy chế tào đạo tiến sĩ.
LAST_UPDATED2

Thông tư số 10/2011/TT-BGD ĐT về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

Xem thêm:

 

Quy chế đào tạo Thạc sĩ

Quy chế đào tạo cao học (Viện Toán học).


LAST_UPDATED2