Regulations

Thông tư số 10/2011/TT-BGD ĐT về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

Xem thêm:

 

Quy chế đào tạo Thạc sĩ

Quy chế đào tạo cao học (Viện Toán học).


LAST_UPDATED2

Thông tư:15/2014/TT-BGDĐT, ngày 15/5/2014: Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ
Xem thêm:

Quyết định:

223/QĐ-VTH

Ngày 8/8/2014
Quy chế đào tạo Thạc sĩ của Viện Toán học

LAST_UPDATED2