Bài viết

STT Họ và tên Chuyên nghành
Cán bộ hướng dẫn

Năm bắt
đầu

Năm kết
thúc
1 Thái Thị Kim Chung Phương trình vi phân và tích phân
9 46 01 03
GS. Hà Tiến Ngoạn  12/2011  12/2016
2 Đỗ Việt Hùng Hình học Tô pô
9 46 01 05
PGS Vũ Thế Khôi  12/2011  12/2016
3 Nguyễn Văn   Ninh Hình học Tô pô
9 46 01 05
PGS. Nguyễn Việt Dũng  12/2012  12/2015
4 Phùng Minh    Đức Toán ứng dụng
9 46 01 12

GS Lê Dũng Mưu  (hướng dẫn chính).
TS Nguyễn Văn Quý (hướng dẫn phụ)

 6/2013  6/2017
5 Nguyễn Lương Thái Bình Đại số và lý thuyết số
9 46 01 04
GS Phùng Hồ Hải (hướng dẫn chính).
TS Nguyễn Chu Gia Vượng (hướng dẫn phụ)
 6/2013  6/2018
6 Phạm Hồng   Nam Đại số và lý thuyết số
9 46 01 04
TS Đoàn Trung Cường (hướng dẫn chính).
GS Lê Thị Thanh Nhàn (hướng dẫn phụ
 11/2013  11/2017
7 Hoàng Phi Dũng Hình học Tô pô
9 46 01 05
PGS Hà Huy Vui  12/2014  12/2019
8 Kiều Hữu Dũng Phương trình vi phân và tích phân
9 46 01 03
GS Nguyễn Minh Chương  12/2014  12/2019
9 Nguyễn Thị Hồng Toán ứng dụng
9 46 01 12
GS Nguyễn Khoa Sơn  12/2014  12/2017
10 Đỗ Duy Hiếu Toán ứng dụng
9 46 01 12
PGS Lê Anh Vinh  12/2014  12/2017
11 Nguyễn Thu Hằng Đại số và lý thuyết số
9 46 01 04
TS Trần Nam Trung (hướng dẫn chính).|
GS Lê Thị Thanh Nhàn (hướng dẫn phụ)
 12/2014  12/2019
12 Võ Thị Trúc Giang Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán học
9 46 01 06
PGS Hồ Đăng Phúc 12/2015 12/2020
13 Dương Thị Kim    Huyền Toán ứng dụng
9 46 01 12
GS Nguyễn Đông Yên  12/2015  12/2018
14 Phạm Thanh Tâm Đại số và lý thuyết số
9 46 01 04
GS Phùng Hồ Hải (hướng dẫn chính).
GS Joao Dos Santos (hướng dẫn phụ)
 12/2015  12/2018
15 Nguyễn Ngọc Luân Toán ứng dụng
9 46 01 12
GS Nguyễn Đông Yên  01/2016  01/2020
16 Nguyễn Việt  Phương Đại số và lý thuyết số
9 46 01 04
PGS. Tạ Thị Hoài An  01/2016  01/2021
17 Phan Thanh Hồng Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán học
9 46 01 06
TS Lưu Hoàng Đức  7/2016  7/2021
18 Vũ Thị Hướng Toán ứng dụng
9 46 01 12
GS Nguyễn Đông Yên 7/2016 7/2019
19 Trần Thị Gia   Lâm Đại số và lý thuyết số
9 46 01 04
GS Ngô Việt Trung (hướng dẫn chính).
TS Nguyễn Trọng Hòa (hướng dẫn phụ)
11/2016 11/2021
20 Nguyễn Thanh Nga Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán học
9 46 01 06
PGS. Hồ Đăng Phúc  11/2016 11/2021
21 Lê Viết Cường Phương trình vi phân và tích phân
9 46 01 03
PGS. Đoàn Thái Sơn  11/2016  11/2021
22 Lê Thị Thu  Giang Phương trình vi phân và tích phân
9 46 01 03
GS. Đinh Nho Hào

 4/2017  4/2022
23 Phong Thị Thu Huyền Toán ứng dụng
9 46 01 12
PGS Phan Thành An 01/2016 01/2019
24 Nguyễn Huyền  Mười Toán ứng dụng
9 46 01 12
GS. Vũ Ngọc Phát  01/2016  01/2019
25 Đỗ Thái Dương Toán Giải tích GS Phạm Hoàng Hiệp (hướng dẫn chính).
GS Đinh Tiến Cường, Đại học Quốc gia Singapo, (hướng dẫn phụ)
4/2017 4/2020
26 Trương Thị Hiền Đại số và Lý thuyết số
9 46 01 04
TS Trần Nam Trung 5/2018 5/2022
27 Ngô Tấn Phúc Đại số và Lý thuyết số
9 46 01 04
TS Trần Giang Nam 11/2018 11/2022
28 Nguyễn Thị Trà Đại số và Lý thuyết số
9 46 01 04
TS Nguyễn Duy Tân 11/2018 11/2022
29 Nguyễn Thị Lê Toán ứng dụng
9 46 01 12
PGS. Phan Thành An 11/2018 11/2022

 

 

LAST_UPDATED2