Bài viết

STT Họ và tên Chuyên nghành
Cán bộ hướng dẫn

Năm bắt
đầu

Năm kết
thúc
1 Hà Thị Thu Hiền Đại số và lý thuyết số
9 46 01 04
GS. Ngô Việt Trung  5/2010 5/2015
2 Ngô Thị Ngoan Đại số và lý thuyết số
9 46 01 04
GS Nguyễn Quốc Thắng 12/2010 12/2015
3 Nguyễn Thị Ngọc Oanh Phương trình vi phân và tích phân
9 46 01 03
GS Đinh Nho Hào 4/2011 4/2016
4 Thái Thị Kim Chung Phương trình vi phân và tích phân
9 46 01 03
PGS Hà Tiến Ngoạn 12/2011 12/2016
5 Nguyễn Đại Dương Đại số và lý thuyết số
9 46 01 04
GS. Phùng Hồ Hải  12/2011  12/2014
6 Đỗ Việt Hùng Hình học Tô pô
9 46 01 05
PGS Vũ Thế Khôi  12/2011  12/2016
7 Đào Quang Khải Phương trình vi phân và tích phân
9 46 01 03
GS Nguyễn Minh Trí 12/2011 12/2014
8 Tạ Thị Huyền  Trang Toán ứng dụng
9 46 01 12
GS Vũ Ngọc Phát  12/2011  12/2014
9 Nguyễn Thái An Toán ứng dụng
9 46 01 12
GS Nguyễn Đông Yên (hướng dẫn chính), TS Nguyễn Mậu Nam (hướng dẫn phụ) 7/2012 7/2015
10 Nguyễn Văn   Ninh Hình học Tô pô
9 46 01 05
PGS. Nguyễn Việt Dũng  12/2012  12/2015
11 Nguyễn Hữu Sáu Toán ứng dụng
9 46 01 12
GS Vũ Ngọc Phát 03/2013 03/2017
12 Phùng Minh    Đức Toán ứng dụng
9 46 01 12

GS Lê Dũng Mưu  (hướng dẫn chính).
TS Nguyễn Văn Quý (hướng dẫn phụ)

 6/2013  6/2017
13 Đặng Văn Đoạt Toán Giải tích
9 46 01 02
PGS. Hà Huy Vui  6/2013 6/2018
14 Nguyễn Thị Vân Hằng Toán ứng dụng
9 46 01 12
GS Nguyễn Đông Yên (hướng dẫn chính), GS Lê Dũng Mưu  (hướng dẫn phụ) 7/2013 7/2016
15 Nguyễn Lương Thái Bình Đại số và lý thuyết số
9 46 01 04
GS Phùng Hồ Hải (hướng dẫn chính).
TS Nguyễn Chu Gia Vượng (hướng dẫn phụ)
 6/2013  6/2018
16 Hoàng Thị Hà   My Đại số và lý thuyết số
9 46 01 04
GS Phùng Hồ Hải  11/2013  11/2017
17 Hoàng Thế Tuấn Phương trình vi phân và tích phân
9 46 01 03
TS Đoàn Thái Sơn (hướng dẫn chính), GS Nguyễn Đình Công (hướng dẫn phụ) 11/2013 11/2016
18 Phạm Hồng   Nam Đại số và lý thuyết số
9 46 01 04
TS Đoàn Trung Cường (hướng dẫn chính).
GS Lê Thị Thanh Nhàn (hướng dẫn phụ
 11/2013  11/2017
19 Dương Thị Việt    An Toán ứng dụng
9 46 01 12
GS Nguyễn Đông Yên  7/2014  7/2018
20 Nguyễn Thị Vinh Toán ứng dụng
9 46 01 12
GS Nguyễn Đông Yên 7/2014 7/2017
21 Hồng Ngọc Bình Đại số và lý thuyết số
9 46 01 04
GS Ngô Việt Trung 12/2014 12/2017
22 Hoàng Phi Dũng Hình học Tô pô
9 46 01 05
PGS Hà Huy Vui  12/2014  12/2019
23 Kiều Hữu Dũng Phương trình vi phân và tích phân
9 46 01 03
GS Nguyễn Minh Chương  12/2014  12/2019
24 Nguyễn Thị Hồng Toán ứng dụng
9 46 01 12
GS Nguyễn Khoa Sơn  12/2014  12/2017
25 Đỗ Duy Hiếu Toán ứng dụng
9 46 01 12
PGS Lê Anh Vinh  12/2014  12/2017
26 Nguyễn Thu Hằng Đại số và lý thuyết số
9 46 01 04
TS Trần Nam Trung (hướng dẫn chính).|
GS Lê Thị Thanh Nhàn (hướng dẫn phụ)
 12/2014  12/2019
27 Cao Tấn Bình Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán học
9 46 01 06
TS Lưu Hoàng Đức 12/2015 12/2020
28 Võ Thị Trúc Giang Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán học
9 46 01 06
PGS Hồ Đăng Phúc 12/2015 12/2020
29 Dương Thị Kim    Huyền Toán ứng dụng
9 46 01 12
GS Nguyễn Đông Yên  12/2015  12/2018
30 Phạm Thanh Tâm Đại số và lý thuyết số
9 46 01 04
GS Phùng Hồ Hải (hướng dẫn chính).
GS Joao Dos Santos (hướng dẫn phụ)
 12/2015  12/2018
31 Phong Thị Thu Huyền Toán ứng dụng
9 46 01 12
PGS Phan Thành An 01/2016 01/2019
32 Nguyễn Ngọc Luân Toán ứng dụng
9 46 01 12
GS Nguyễn Đông Yên  01/2016  01/2020
33 Nguyễn Huyền Mười Toán ứng dụng
9 46 01 12
GS. Vũ Ngọc Phát 01/2016 01/2019
34 Nguyễn Việt  Phương Đại số và lý thuyết số
9 46 01 04
PGS. Tạ Thị Hoài An  01/2016  01/2021
35 Phan Thanh Hồng Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán học
9 46 01 06
TS Lưu Hoàng Đức  7/2016  7/2021
36 Vũ Thị Hướng Toán ứng dụng
9 46 01 12
GS Nguyễn Đông Yên 7/2016 7/2019
37 Trần Thị Gia   Lâm Đại số và lý thuyết số
9 46 01 04
GS Ngô Việt Trung (hướng dẫn chính).
TS Nguyễn Trọng Hòa (hướng dẫn phụ)
11/2016 11/2021
38 Nguyễn Thanh Nga Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán học
9 46 01 06
PGS. Hồ Đăng Phúc  11/2016 11/2021
39 Lê Viết Cường Phương trình vi phân và tích phân
9 46 01 03
PGS. Đoàn Thái Sơn  11/2016  11/2021

 

 

LAST_UPDATED2