Bài viết

  • Đề tài: Data Assimilation in Heat Conduction
  • Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân
  • Cán bộ hướng dẫn: GS TSKH Đinh Nho Hào
  • Ngày bảo vệ: 24/7/2017
  • Kết quả bảo vệ: 7/7 phiếu tán thành, trong đó có 05 phiếu xếp loại luận án xuất sắc

Công trình công bố:

  1. Nguyen Thi Ngoc Oanh, A splitting method for a bakward paraboli equation with time-dependent oe ients, Computers & Mathematis with Appliations 65(2013), 17-28 (SCI)
  2. Dinh Nho Hào and Nguyen Thi Ngoc Oanh, Determination of the initial ondition in paraboli equations from integral observations, Inverse Problems in Siene and Engineering (to appear) doi: 10.1080/17415977.2016.1229778. (SCI)
  3. Dinh Nho Hào and Nguyen Thi Ngoc Oanh, Determination of the initial ondition in paraboli equations from boundary observations, Journal of Inverse and Il l-Posed Problems 24(2016), no. 2, 195 220 (SCI-E)
LAST_UPDATED2