Bài viết

 • Đề tài: Về một số vấn đề định tính của hệ phương trình vi phân phân thứ
 • Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân
 • Cán bộ hướng dẫn: TSKH Đoàn Thái Sơn (hướng dẫn chính), GS TSKH Nguyễn Đình Công (hướng dẫn phụ)
 • Ngày bảo vệ: 17/7/2017
 • Kết quả bảo vệ: 7/7 phiếu tán thành, trong đó có 04 phiếu xếp loại luận án xuất sắc

Công trình công bố:

 1. N.D. Cong, T.S. Doan and H.T. Tuan. On fractional Lyapunov exponent for solutions of linear fractional differential equations. Fract. Calc. Appl. Anal., 17 (2014), no. 2, 285–306. (SCI-E)
 2. N.D. Cong, T.S. Doan, S. Siegmund and H.T. Tuan. On stable manifolds for planar fractional differential equations. Applied Mathematics and Computation, 226 (2014), 157–168. (SCI-E)
 3. N.D. Cong, T.S. Doan, H.T. Tuan and S. Siegmund. Structure of the fractional Lyapunov spectrum for linear fractional differential equations. Adv. Dyn. Syst. Appl., 9 (2014), no. 2, 149–159.
 4. N.D. Cong, T.S. Doan, S. Siegmund, H.T. Tuan. Linearized asymptotic stability for fractional differential equations. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, 39 (2016), 1–13. (SCI-E)
 5. N.D. Cong, T.S. Doan, S. Siegmund and H.T. Tuan. On stable manifold for fractional differential equations in high-dimensional space. Nonlinear Dynamics, 86 (2016), 1885–1894. (SCI)
 6. N.D. Cong, T.S. Doan, S. Siegmund, H. Tuan. An instability theorem of nonlinear fractional differential systems. To appear in Discrete and Continuous Dynamical Systems, Series B. (SCI)
LAST_UPDATED2