Bài viết

  • Tên luận án: Nguyên lý Hasse cho nhóm đại số trên trường toàn cục
  • Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số
  • Cán bộ hướng dẫn: GS TS Nguyễn Quốc Thắng
  • Bảo vệ cấp Viện: 26/6/2017
  • Kết quả bảo vệ: 7/7 phiếu tán thành, trong đó có 02 phiếu xếp loại luận án xuất sắc

Công trình công bố:

  1. N.T. Ngoan and N. Q. Thang(2014), On some Hasse principle for algebraic groups over global fields, Proc. Jap. Acad. Ser. A, v. 90, No.5 (2014), 73 - 78. (SCI-E)
  2. N.T. Ngoan and N. Q. Thang(2014), On some Hasse principle for algebraic groups over global fields, II, Proc. Jap. Acad. Ser. A, v. 90, No.8 (2014), 107 - 112. (SCI-E)
  3. N.T. Ngoan and N. Q. Thang(2016), On some Hasse principle for Homogeneous Space of Algebraic Groups over Global Fields of Positive Characteristic, Proc. of the Steklov Ins. Math, v. 292, 171-184. (SCI-E)
  4. N.T. Ngoan and N. Q. Thang(2016), On some Hasse principles for algebraic groups over global fields, preprint.
  5. N.T. Ngoan and N. Q. Thang(2016), On some Hasse principle for algebraic groups over infinite algebraic extensions of global fields, preprint.
LAST_UPDATED2