Bài viết

 • Đề tài: Some Qualitative properties of Solutions to Navier-Stokes Equations
 • Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân
 • Cán bộ hướng dẫn: GS TSKH Nguyễn Minh Trí
 • Ngày bảo vệ: 16/6/2017
 • Kết quả bảo vệ: 7/7 phiếu tán thành, trong đó có 04 phiếu xếp loại luận án xuất sắc

Công trình công bố:

 1. D. Q. Khai and N. M. Tri, Well-posedness for the Navier-Stokes equations with data in Sobolev-Lorentz spaces, Nonlinear Analysis, 149 (2017), 130-145.(SCI)
 2. D. Q. Khai, Well-posedness for the Navier-Stokes equations with datum in the Sobolev spaces, Acta Math Vietnam (2016). doi:10.1007/s40306-016-0192-x.
 3. D. Q. Khai and N. M. Tri, Well-posedness for the Navier-Stokes equations with datum in Sobolev-Fourier-Lorentz spaces, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 437 (2016), 854-781.(SCI)
 4. D. Q. Khai and N. M. Tri, On the initial value problem for the Navier-Stokes equations with the initial datum in critical Sobolev and Besov spaces, Journal of Mathematical Sciences the University of Tokyo, 23 (2016), 499-528.
 5. D. Q. Khai and N. M. Tri, On the Hausdorff dimension of the singular set in time for weak solutions to the nonstationary Navier-Stokes equations on torus,Vietnam Journal of Mathematics, 43 (2015), 283-295.
 6. D. Q. Khai and N. M. Tri, Solutions in mixed-norm Sobolev-Lorentz spaces to the initial value problem for the Navier-Stokes equations, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 417 (2014), 819-833. (SCI)
LAST_UPDATED2