Bài viết

  • Đề tài: Iđêan nguyên tố liên kết của lũy thừa Iđêan cạnh
  • Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số
  • Cán bộ hướng dẫn: GS TSKH Ngô Việt Trung
  • Ngày bảo vệ: 07/06/2017
  • Kết quả bảo vệ: 7/7 phiếu tán thành, trong đó có 01 phiếu xếp loại luận án xuất sắc

Công trình công bố:

  1. H.T.T. Hien, H.M. Lam and N.V. Trung, Saturation and associated primes of powers of edge ideals, J. Algebra 439 (2015), 225–244. (SCI)
  2. H.T.T. Hien, H.M. Lam, On the associated primes of the fourth power of edge ideals, Acta Math. Vietnam 40 (2015), no. 3, 511– 526.
  3. H.T.T. Hien, H.M. Lam and N.V. Trung, On the decrease of depth function for powers of edge ideals, preprint.
LAST_UPDATED2