Bài viết

  • Đề tài: Variational analysis and some special optimization problems (Giải tích biến phân và một số bài toán tối ưu đặc biệt)
  • Chuyên ngành: Toán ứng dụng
  • Cán bộ hướng dẫn: GS TSKH Nguyễn Đông Yên
  • Ngày bảo vệ: 15/11/2016
  • Kết quả bảo vệ: 7/7 phiếu tán thành, trong đó có 07 phiếu xếp loại luận án xuất sắc

Công trình công bố:

  1. N. T. An, D. Giles, N. M. Nam, and R. B. Rector, The logexponential smoothing technique and Nesterov’s accelerated gradient method for generalized Sylvester problems, J. Optim. Theory. Appl., 168 (2016), No 2, 559–583. (SCI-E)
  2. N. T. An and N. M. Nam, Convergence analysis of a proximal point algorithm for minimizing differences of functions, to appear in Optimization. (SCI-E)
  3. N. T. An, N. M. Nam, and N. D. Yen, A D.C. algorithm via convex analysis approach for solving a location problem involving sets, J. Convex Anal., 23 (2016), No. 1, 77–101. (SCI-E)
  4. N. M. Nam, N. T. An, R. B. Rector, and J. Sun, Nonsmooth algorithms and Nesterov’s smoothing technique for generalized FermatTorricelli problems, SIAM J. Optim., 24 (2014), No. 4, 1815–1839. (SCI)
  5. N. M. Nam, N. T. An, and J. Salinas, Applications of convex analysis to the smallest intersecting ball problem, J. Convex Anal., 19 (2012), No. 2, 497–518. (SCI-E)
LAST_UPDATED2