Bài viết

  • Đề tài: Quan hệ giữa hệ số Hilbert hiệu chỉnh và môđun Cohen-Macaulay suy rộng dãy
  • Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số
  • Cán bộ hướng dẫn: GS TSKH Nguyễn Tự Cường (hướng dẫn chính), GS TS Lê Thị Thanh Nhàn (hướng dẫn phụ)
  • Ngày bảo vệ: 14/12/2016
  • Kết quả bảo vệ: 7/7 phiếu tán thành, trong đó có 01 phiếu xếp loại luận án xuất sắc

Công trình công bố:

  1. N. T. Cuong, N. T. Long and H. L. Truong (2015), "Uniform bounds in Sequentially generalized Cohen - Macaulay Modules", Vietnam J. Math. 43, 343-356.
  2. N. T. Long (2015), "On adjusted Hilbert-Samuel function", Acta Math. Vietnamica. 40, 463-477. 3. N. T. Cuong, N. T. Long and H. L. Truong, "Hilbert coefficients in sequentially generalized Cohen-Macaulay module", preprint, 19 pp.
LAST_UPDATED2