Bài viết

  • Đề tài: Một số mối liên hệ giữa Iđêan đơn thức và đồ thị
  • Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số
  • Cán bộ hướng dẫn: GS TSKH Lê Tuấn Hoa
  • Ngày bảo vệ: 25/11/2015
  • Kết quả bảo vệ: 7/7 phiếu tán thành, trong đó có 04 phiếu xếp loại luận án xuất sắc

Công trình công bố:

  1. D. T. Hoang, N. C. Minh and T. N. Trung, Combinatorial characterzations of the Cohen-Macaulayness of the second power of edge ideals, Journal of Combinatorial Theory, Series A , 120 (2013), no. 5, 1073-1086. (SCI)
  2. D. T. Hoang, N. C. Minh and T. N. Trung, Cohen-Macaulay graphs with large girth, Journal of Algebra and Its Applications, 14 (2015),  no. 7, 16 pages. (SCI-E)
  3. D. T. Hoang and T. N. Trung, A characterization of triangle-free Gorenstein graphs and Cohen-Macaulayness of second powers of edge ideals, Journal of Algebraic Combinatorics (to appear) DOI: 10.1007/s10801-015-0631-0.    (SCI-E)
  4. D. T. Hoang, Cohen-Macaulayness of saturation of the second powers of edge ideals, Vietnam Journal of Mathematics (to appear).
LAST_UPDATED2