Bài viết

 • Tên luận án: Solution methods for pseudomonotone variational inequalities (Các phương pháp giải bất đẳng thức biến phân giả đơn điệu)
 • Chuyên ngành: Toán ứng dụng
 • Tập thể hướng dẫn: GS TSKH Nguyễn Đông Yên (hướng dẫn chính), TS Trịnh Công Diệu (hướng dẫn phụ)
 • Bảo vệ cấp Viện: 30/06/2015
 • Kết quả bảo vệ: 6/6 phiếu tán thành, trong đó có 06 phiếu xếp loại luận án xuất sắc

Công trình công bố:

 1. P. D. Khanh, Partial solution for an open question on pseudomonotone variational inequalities. Appl. Anal. 91 (2012), 1691-1698.
 2. P. D. Khanh, On the Tikhonov regularization of affine pseudomonotone mappings. Optim. Lett. 8 (2014), 1325{1336. (SCI-E)
 3. P. D. Khanh, A modified extragradient method for infite-dimensional variational inequalities. (Accepted for publication in Acta Mathematica Vietnamica.)
 4. P. D. Khanh, On the convergence rate of a modified extragradient method for pseudomonotone variational inequalities. (Submitted to Journal of Nonlinear and Convex Analysis on October 25, 2012.)
 5. P. D. Khanh, A new extragradient method for strongly pseudomonotone variational inequalities. (Submitted to Numerical Functional Analysis and Optimization on January 29, 2013.)
 6. P. D. Khanh and P. T. Vuong, Modified projection method for strongly pseudomonotone variational inequalities. J. Global Optim. 58 (2014), 341-350. (SCI).
LAST_UPDATED2