Bài viết

  • Tên luận án: DC Algorithms and Nonconvex Quadratic Programming (Thuật toán DCA và các bài toán quy hoạch toàn phương không lồi)
  • Chuyên ngành: Toán ứng dụng
  • Cán bộ hướng dẫn: GS TSKH Nguyễn Đông Yên
  • Bảo vệ cấp Viện: 25/6/2015
  • Kết quả bảo vệ: 7/7 phiếu tán thành, trong đó có 07 phiếu xếp loại luận án xuất sắc
Công trình công bố:
  1. H. N. Tuan and N. D. Yen, Convergence of Pham Dinh_Le Thi's algorithm for the trust-region subproblem, J. Global Optim., 55 (2013), 337_347. (SCI)
  2. H. N. Tuan, Convergence rate of the Pham Dinh_Le Thi algorithm for the trust-region subproblem, J. Optim. Theory Appl., 154 (2012), 904_915.  (SCI)
  3. H. N. Tuan, Boundedness of DCA iterative sequences in two-dimensional quadratic programming, J. Optim. Theory Appl., 164 (2015), 234_245. (SCI)
  4. H. N. Tuan, Linear convergence of a type of iterative sequences in nonconvex quadratic programming, J. Math. Anal. Appl., 423 (2015), 1311_1319. (SCI).
LAST_UPDATED2