Bài viết

  • Tên luận án: Đối ngẫu liên hợp cho bài toán tối ưu đa mục tiêu và ứng dụng
  • Chuyên ngành: Toán ứng dụng
  • Cán bộ hướng dẫn: GS Hoàng Tụy, TS Phan Thiên Thạch
  • Bảo vệ cấp Viện: 5/5/2015
  • Kết quả bảo vệ: 6/6 phiếu tán thành, trong đó có 02 phiếu xếp loại luận án xuất sắc
Công trình công bố:
  1. P. T. Thach and T. V. Thang, Conjugate duality for vector-maximization problems, J. Math. Anal. Appl., 1(2011)94-102. (SCI)
  2. P. T. Thach and T. V. Thang, Problems with resource allocation constraints and optimization over the efficient set, J. Glob. Optim., 58(2014) 481-495. (SCI)
  3. T. V. Thang, Conjugate duality in nonconvex optimization problems and optimization over the weakly efficient set (đã gửi đăng).
LAST_UPDATED2