Bài viết

  • Tên luận án: Tính ổn định của một số lớp hệ phương trình vi phân hàm và ứng dụng trong lý thuyết điều khiển
  • Chuyên ngành: Toán giải tích
  • Cán bộ hướng dẫn: GS TSKH Vũ Ngọc Phát
  • Bảo vệ cấp Viện: 23/1/2015
  • Kết quả bảo vệ: 7/7 phiếu tán thành, trong đó có 01 phiếu xếp loại luận án xuất sắc

Công trình công bố:

  1. M.V. Thuan and V.N. Phat, Optimal guaranteed cost control of linear systems with mixed interval time-varying delayed state and control, Journal of Optimization Theory and Applications, 152 (2012) 394_412. (SCI)
  2. M.V. Thuan, V.N. Phat and H. Trinh, Dynamic output feedback guaranteed cost control for linear systems with interval time-varying delays in states and outputs, Applied Mathematics and Computation, 218 (2012) 10697_10707. (SCI-E)
  3. M.V. Thuan and V.N. Phat, New criteria for stability and stabilization of neural networks with mixed interval time-varying delays, Vietnam Journal of Mathematics, 40 (2012) 79_93.
  4. M.V. Thuan, V.N. Phat, T. Fernando and H. Trinh, Exponential stabilization of timevarying delay systems with nonlinear perturbations, IMA Journal of Mathematical Control and Information, doi: 10.1093/imamci/dnt022, (2013), 24 pages. (SCI).
LAST_UPDATED2