Bài viết

  • Tên luận án: Sự tồn tại nghiệm của bài toán tựa cân bằng và bao hàm thức tựa biến phân Pareto
  • Chuyên ngành: Toán giải tích
  • Cán bộ hướng dẫn: GS TSKH Nguyễn Xuân Tấn
  • Bảo vệ cấp Viện: 19/09/2014
  • Kết quả bảo vệ: 7/7 phiếu tán thành
Công trình công bố:
  1. B. T. Hung, N. X. Tan (2011), "On the existence of solutions to generalized quasi-equilibrium problems", Advances in Nonlinear Variational Inequalities, 14, No. 1, 1-16.
  2. B. T. Hung, N. X. Tan (2012), "On the existence of solutions to Pareto and weak quasivariational inclusion problems", Advances in Nonlinear Variational Inequalities, 15, No. 2, 1-16.
  3. B. T. Hung (2013), "On the existence of solutions to Pareto quasivariational inclusion problems of type I", Acta Math. Vietnamica., 38, No.3, 447-459.
  4. B. T. Hung, " On the existence of solutions to Pareto quasivariational inclusion problems of type II"(preprint).
  5. B. T. Hung, "On the weak and Pareto quasi-equilibrium problems and their applications" (preprint).
LAST_UPDATED2