Bài viết

  • Tên luận án: Đặc trưng không gian trạng thái và tính ổn định của một số hệ Sandpile Model mở rộng
  • Chuyên ngành: Cơ sở Toán học của tin học
  • Cán bộ hướng dẫn: PGS TS Phan Thị Hà Dương
  • Bảo vệ cấp Viện: 25/07/2014
  • Kết quả bảo vệ: 7/7 phiếu tán thành, trong đó có 04 phiếu xếp loại luận án xuất sắc
Công trình công bố:
  1. E. Formenti, V. T. Pham, H. D. Phan, and T. T. H. Tran. Fixed point forms of the parallel symmetric sandpile model. Theoret. Comput. Sci. 533 (2014), 1–14. (SCI)
  2. R. Cori, H. D. Phan, and T. T. H. Tran. Signed chip firing games and symmetric sandpile models on the cycles. RAIRO Theore. Inf. Appl., 47(2):133_146, 2013.  (SCI-E)
  3. H. D. Phan and T. T. H. Tran. On the stability of sand piles model. Theoret. Comput. Sci., 411(3):594-601, 2010. (SCI)
LAST_UPDATED2