Bài viết

  • Tên luận án: Coderivatives of Normal Cone Mappings and Applications(Đối đạo hàm của ánh xạ nón pháp tuyến và ứng dụng)
  • Chuyên ngành: Toán ứng dụng
  • Tập thể hướng dẫn: GS TSKH Nguyễn Đông Yên (hướng dẫn chính); TS Bùi Trọng Kiên (hướng dẫn phụ)
  • Bảo vệ cấp Viện: 27/6/2014
  • Kết quả bảo vệ: 7/7 phiếu tán thành, trong đó có 07 phiếu xếp loại luận án xuất sắc

Công trình công bố:

  1. N. T. Qui, Linearly perturbed polyhedral normal cone mappings and applications, Nonlinear Anal., 74 (2011), pp. 1676-1689. (SCI)
  2. N. T. Qui, New results on linearly perturbed polyhedral normal cone mappings, J. Math. Anal. Appl., 381 (2011), pp. 352{364. (SCI)
  3. N. T. Qui, Upper and lower estimates for a Fr_echet normal cone, Acta Math. Vietnam., 36 (2011), pp. 601-610.
  4. N. T. Qui, Nonlinear perturbations of polyhedral normal cone mappings and a_ne variational inequalities, J. Optim. Theory Appl., 153 (2012), pp. 98-122. (SCI)
  5. N. T. Qui and N. D. Yen, A class of linear generalized equations, SIAM J. Optim., 24 (2014), pp. 210-231. (SCI).
LAST_UPDATED2