Bài viết

  • Tên luận án: Chặn trên chỉ số chính quy Castelnuovo-Mumford
  • Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số
  • Cán bộ hướng dẫn: GS TSKH Lê Tuấn Hoa
  • Bảo vệ cấp Viện: 17/8/2013
  • Kết quả bảo vệ: 7/7 phiếu tán thành

Công trình công bố:

  1. L. X. Dung and L. T. Hoa, Castelnuovo-Mumford regularity of associated graded modules and fiber cones of filtered modules, Comm. Algebra. 40 (2012), 404-422.  (SCI-E)
  2. L. X. Dung and L. T. Hoa, Dependence of Hilbert coefficients, Manuscripta Mathematica June 2015
  3. L. X. Dung Castelnuovo-Mumford regularity of associated graded modules in dimension one, Acta Mathematica Vietnamica,December 2013, Volume 38, Issue 4, pp 541-550
LAST_UPDATED2