Bài viết

  • Tên luận án: Tính chẻ ra của mônđun đối đồng điều địa phương và ứng dụng
  • Chuyên ngành: Đại số và lý thuyết số
  • Cán bộ hướng dẫn: GS TSKH Nguyễn Tự Cường
  • Bảo vệ cấp Viện: 27/5/2013
  • Kết quả bảo vệ: 6/6 phiếu tán thành, trong đó có 06 phiếu xếp loại luận án xuất sắc
Công trình công bố:
  1. P.H. Quy, On the finiteness of associated primes of local cohomology modules, Proc. Amer. Math. Soc. 138 (2010), 1965−1968. (SCI)
  2. N.T. Cuong, P.H. Quy, A splitting theorem for local cohomology and its applications, J. Algebra 331 (2011), 512−522. (SCI)
  3. P.H. Quy, Asymptotic behaviour of good systems of parameters of sequentially generalized Cohen-Macaulay modules, Kodai Math. J. 35 (2012), 576−588.  (SCI-E)
  4. P.H. Quy, A remark on the finiteness dimension, Communications in Algebra Volume 41, Issue 6, 2013, pages 2048-2054   (SCI-E)
LAST_UPDATED2