Bài viết

  • Tên luận án: Toán tử tích phân cực đại trên trường địa phương
  • Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân
  • Cán bộ hướng dẫn: GS TSKH Nguyễn Minh Chương
  • Bảo vệ cấp Viện: 23/03/2013
  • Kết quả bảo vệ: 7/7 phiếu tán thành, trong đó có 02 phiếu xếp loại luận án xuất sắc
Công trình công bố:
  1. Nguyen Minh Chuong, Ha Duy Hung (2010), Maximal functions and weighted norm inequalities on local fields, Applied and Computational Harmonic Analysis, 29, 272-286. (SCI)
  2. Nguyen Minh Chuong, Ha Duy Hung (2010), A Muckenhoupt's weight problem and vector valued maximal inequalities over local fields, p-adic Numbers, Ultrametric Analysis and Applications, 2, No.4, 305-321.
LAST_UPDATED2