Bài viết

  • Tên luận án: Convergence Rates for the Tikhonov Regularization of Coefficient Identification Problems in Elliptic Equations
  • Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân
  • Cán bộ hướng dẫn: GS TSKH Đinh Nho Hào
  • Bảo vệ cấp Viện: 25/07/2012
  • Kết quả bảo vệ: 7/7 phiếu tán thành, trong đó có 07 phiếu xếp loại luận án xuất sắc
Công trình công bố:
  1. Dinh Nho H`ao and Tran Nhan Tam Quyen (2010), Convergence rates for Tikhonov regularization of coefficient identification problems in Laplace-type equations, Inverse Problems 26, 125014 (23pp). (SCI)
  2. Dinh Nho H`ao and Tran Nhan Tam Quyen (2011), Convergence rates for total variation regularization of coefficient identification problems in elliptic equations I, Inverse Problems 27, 075008 (28pp). (SCI)
  3. Dinh Nho H`ao and Tran Nhan Tam Quyen (2012), Convergence rates for total variation regularization of coefficient identification problems in elliptic equations II, Journal of Mathematical Analysis and Applications 388, pp. 593–616. (SCI)
  4. Dinh Nho H`ao and Tran Nhan Tam Quyen (2012), Convergence rates for Tikhonov regularization of a two-coefficient identification problem in an elliptic boundary value problem, Numerische Mathematik 120, pp. 45–77. (SCI).
LAST_UPDATED2