Bài viết

  • Tên luận án: Lý thuyết KKM trong nửa dàn Tôpô và ứng dụng
  • Chuyên ngành: Toán giải tích
  • Cán bộ hướng dẫn: PGS TSKH Đỗ Hồng Tân
  • Bảo vệ cấp Viện: 24/11/2011
  • Kết quả bảo vệ: 7/7 phiếu tán thành, trong đó có 02 phiếu xếp loại luận án xuất sắc
Công trình công bố:
  1. Nguyen The Vinh (2005), Matching theorems, fixed point theorems and minimax inequalities in topological ordered spaces, Acta Math. Vietnam., 30(3), 211-224.
  2. Nguyen The Vinh (2008), Some generalized quasi-Ky Fan inequalities in topological ordered spaces, Vietnam J. Math., 36(4), 437-449.
  3. Nguyen The Vinh (2009), Systems of generalized quasi-Ky Fan inequalities nd Nash equilibrium points with set-valued maps in topological semilattices, PanAmer. Math. J., 19(3), 79-92.
  4. Do Hong Tan and Nguyen The Vinh (2010), Some further applications of KKM theorem in topological semilattices, J. Nonlinear Sci. Appl. 5 (2012), no. 3, Special issue, 161–173.
  5. Nguyen The Vinh (2010), On essential components of the solution set of a generalized Ky Fan inequality, Communications on Applied Nonlinear Analysis 7(4), 89-100.
LAST_UPDATED2