Bài viết

  • Tên luận án: Cấu trúc không gian trạng thái và tính đạt được của một số hệ động lực rời rạc
  • Chuyên ngành: Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán
  • Tập thể hướng dẫn: TS Phan Thị Hà Dương (hướng dẫn chính), TS Phan Trung Huy (hướng dẫn phụ)
  • Bảo vệ cấp Viện: 23/11/2011
  • Kết quả bảo vệ: 7/7 phiếu tán thành, trong đó có 01 phiếu xếp loại luận án xuất sắc
Công trình công bố:
  1. Le Manh Ha and Phan Thi Ha Duong (2009), "Integer partitions in discrete dynamical models and ECO method", Vietnam J. Math., (2-3) 37, pp.273-293.
  2. Le Manh Ha and Phan Thi Ha Duong (2010), "Order structure and energy of conflicting Chip Firing Game", Acta Math. Vietnam., (2) 35, pp. 289-301.
LAST_UPDATED2