Bài viết

  • Tên luận án: Về đối đồng điều địa phương với giá cực đại và tính Catenary của vành Noether địa phương
  • Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số
  • Tập thể hướng dẫn: GS TSKH Nguyễn Tự Cường (hướng dẫn chính), PGS TS Lê Thị Thanh Nhàn (hướng dẫn phụ)
  • Bảo vệ cấp Viện: 11/11/2011
  • Kết quả bảo vệ: 7/7 phiếu tán thành, trong đó có 02 phiếu xếp loại luận án xuất sắc
Công trình công bố:
  1. L. T. Nhan and T. N. An (2009), "On the unmixedness and the universal catenaricity of local rings and local cohomology modules", J. Algebra,321, pp. 303-311. (SCI)
  2. L. T. Nhan and T. N. An (2010), "On the catenaricity of Noetherian local rings and quasi unmixed Artinian modules", Comm. Algebra, 38, pp.3728-3736. (SCI-E)
  3. T. N. An (2011), "On the attached primes and Shifted Localization Principle for local cohomology modules", Algebra Colloquium,  Volume 20, Issue 04, December 2013 (SCI-E).
LAST_UPDATED2