Bài viết

  • Tên luận án: Độ trơn, tính giải tích, tính chính quy Gevrey của nghiệm của phương trình nửa tuyến tính Elliptic suy biến
  • Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân
  • Bảo vệ cấp Viện: 6/10/2011
  • Kết quả bảo vệ: 7/7 phiếu tán thành, trong đó có 04 phiếu xếp loại luận án xuất sắc
  • Cán bộ hướng dẫn: PGS TSKH Nguyễn Minh Trí
Công trình công bố:
  1. V. T. T. Hien, N. M. Tri (2008), "Analiticity of solutions of semi-linear equations with double characteristics", J. Math. Anal. Appl., (337), pp. 1249-1260.
  2. V. T. T. Hien, N. M. Tri (2010), "Fourier transform and smoothness of solutions of a class of semilinear elliptic degenerate equations with double characteristics", Russian Journal of Mathematical Physics, Vol. 17, No. 2, pp. 162-178.
LAST_UPDATED2