Bài viết

  • Tên luận án: Hàm giá trị tối ưu và ánh xạ nghiệm hữu hiệu trong các bài toán tối ưu vecto có tham số
  • Chuyên ngành: Lý thuyết tối ưu
  • Bảo vệ cấp Viện: 28/7/2011
  • Kết quả bảo vệ: 7/7 phiếu tán thành, trong đó có 06 phiếu xếp loại luận án xuất sắc
  • Cán bộ hướng dẫn: GS TSKH Nguyễn Đông Yên(hướng dẫn chính), TS Nguyễn Quang Huy (hướng dẫn phụ)
Công trình công bố:
  1. T. D. Chuong, N. Q. Huy, J.-C. Yao (2009), "Stability of semi-infinite vector optimization problems under functional perturbations", J. Glob. Optim., 45, pp. 583 - 595. (SCI)
  2. T. D. Chuong, N. Q. Huy, J.-C. Yao (2010), "Pseudo-Lipschitz property of linear semi-infinite vector optimizition problems", European J. Oper. Res., 200, pp. 639 - 644. (SCI-E)
  3. T. D. Chuong, J.-C. Yao (2009), "Sufficient conditions for pseudo-Lipschitz property in convex semi-infinite vector optimization problems", Nonlinear Anal., 71, pp. 6312 - 6322. (SCI)
  4. T. D. Chuong, J.-C. Yao (2009), "Coderivatives of efficient point multifunctions in parametric vector optimization", Taiwanese J. Math., 13, pp. 1671 -1693.
  5. T. D. Chuong, J.-C. Yao (2010), "Generalized Clarke epiderivatives of parametric vector optimization problems", J. Optim. Theory Appl., 146, pp. 77 - 94. (SCI).
LAST_UPDATED2