Bài viết

  • Tên luận án: Về tập xác định duy nhất cho hàm chỉnh hình nhiều biến
  • Chuyên ngành: Toán giải tích
  • Bảo vệ cấp Viện: 26/7/2011
  • Kết quả bảo vệ: 7/7 phiếu tán thành
  • Cán bộ hướng dẫn: GS TSKH Hà Huy Khoái
Công trình công bố:
  1. Tran Dinh Duc, Unique range sets for p-adic meromorphic functions in several variables, East-West J.of Math, Vol. 9, No 2 (2007) pp. 99-112.
  2. Vu Hoai An and Tran Dinh Duc, Uniqueness theorems and uniqueness polynomials for p-adic holomorphic curves, Acta Math. Vietnam 33(2008), no.2, 181-195.
  3. Vu Hoai An and Tran Dinh Duc, Uniqueness polynomials and bi-URS for p-adic meromorphic functions in several variables, Vietnam J.Math. 36(2008), no.2, 191-207.
  4. Vu Hoai An and Tran Dinh Duc, Uniqueness theorems and uniqueness polynomials for holomorphic curves, Complex Variables and Elliptic Equations, Vol. 56, Nos. 1-4, January-April 2011, 253-262.
LAST_UPDATED2