Bài viết

  • Tên luận án: Một số vấn đề về phép tính vi phân và tích phân trong giải tích không trơn và lý thuyết tối ưu
  • Chuyên ngành: Lý thuyết tối ưu
  • Tập thể hướng dẫn: GS TSKH Nguyễn Đông Yên (hướng dẫn chính), PGS TS Nguyễn Năng Tâm (hướng dẫn phụ)
  • Bảo vệ cấp Viện: 7/4/2011
  • Kết quả bảo vệ: 7/7 phiếu tán thành, trong đó có 05 phiếu xếp loại luận án xuất sắc
Công trình công bố:
  1. Nguyen Huy Chieu (2008), "Limiting subdifferentials of indefinite integrals", Journal of Mathematical Analysis and Applications, 341, pp. 247 -258. (SCI)
  2. Nguyen Huy Chieu (2008), "Density of the range of the Frechet subdiffer- ential of a lower semicontinuous function in Asplund spaces", Nonlinear Analysis Forum, 13, pp. 67 - 76.
  3. Nguyen Huy Chieu (2009), "The FrÐchet and limiting subdifferentials of integral functionals on the spaces L1(;E)", Journal of Mathematical Analysis and Applications, 360, pp. 704 - 710. (SCI)
  4. Nguyen Huy Chieu (2010), "Integral of the Clarke subdifferential mapping and a generalized Newton-Leibniz formula", Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications, 73, pp.614 - 621.
LAST_UPDATED2