Bài viết

  • Tên luận án: Nghiên cứu tính ổn định và số mũ Lyapunov của phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô tuyến tính
  • Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân
  • Cán bộ hướng dẫn: GS TSKH Nguyễn Đình Công
  • Bảo vệ cấp Viện: 28/12/2010
  • Kết quả bảo vệ: 7/7 phiếu tán thành
Công trình công bố:
  1. Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (2004), Using some Financial Mathematical Methods for Analysing Vietnam stock’s Market, Journal of Science and Technique, No. 108, 86-93.
  2. Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (2009), On the stability of solutions of Ito differential equations, Acta Math. Vietnamica, Vol. 35, No. 2, 253-261.
  3. Nguyễn Đình Công, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, Lyapunov exponents and central exponents of linear Ito stochastic diferential equations,  Acta Math. Vietnamica  36 (2011), 35 -- 53..
  4. Nguyễn Đình Công, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (2009), Coincidence of Lyapunov exponents and central exponents of linear Ito stochastic differential equations with nondegenerate stochastic term, Discrete and Continuous Dynamical System, Supplement volume, 2011, 332-342. (SCI)
LAST_UPDATED2