Bài viết

  • Tên luận án: Phân loại các biểu diễn của một số nhóm ma trận lượng tử
  • Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số
  • Tập thể hướng dẫn: PGS TSKH Phùng Hồ Hải (hướng dẫn chính), GS TS Nguyễn Quốc Thắng (hướng dẫn phụ)
  •  Bảo vệ cấp Viện ngày: 27/7/2010
  • Kết quả bảo vệ: 7/7 phiếu tán thành, trong đó có 01 phiếu xếp loại luận án xuất sắc
Công trình công bố:
  1. N.P. Dung and P.H.Hai. On the Poincaré Series of Quadratic Algebras Associated to Hecke Symmetries, Int. Math. Res. Noti. 2003, No. 40, 2193 - 2203.  (SCI).
  2.  N. T. P. Dung and P.H.Hai. Irreducible representations of Quantum Linear Groups of type A1|0.J. Alg. 2004, No. 282, 809-830  (SCI).
  3. N. T. P. Dung. Double Koszul Complex and Construction of Irreducible Representations of gl(3|1), Proc. AMS, Volume 138, Number 11, November 2010, Pages 3783–3796 (SCI).
LAST_UPDATED2