Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Phòng cho nghiên cứu sinh: Hoàng Thế Tuấn
Tên đề tàiVề lý thuyết định tính của phương  trình vi phân phân thứ và ứng dụng
Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân
Mã số: 62 46 01 03
Thời gian: 14h00 thứ 2, ngày 16/01/2017
Địa điểm: Hội trường 201- Viện Toán học
Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dự
LAST_UPDATED2