Tên đề tài luận án

Quan hệ giữa hệ số Hilbert hiệu chỉnh

 và môđun Cohen-Macaulay suy rộng dãy

Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số

Mã số: 62 46 01 04

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Tuấn Long
Tập thể hướng dẫn khoa học: GS TSKH Nguyễn Tự Cường, GS TS Lê Thị Thanh Nhàn
Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2