Quỹ hỗ trợ đào tạo đại học Toán tại Việt Nam()

Mục đích của Quỹ là hỗ trợ một số sinh viên giỏi theo học đại học về Toán tại Việt Nam dưới sự dẫn dắt của cán bộ Viện Toán học.

PosterCH322

Tên đề tài luận án

Quan hệ giữa hệ số Hilbert hiệu chỉnh

 và môđun Cohen-Macaulay suy rộng dãy

Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số

Mã số: 62 46 01 04

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Tuấn Long
Tập thể hướng dẫn khoa học: GS TSKH Nguyễn Tự Cường, GS TS Lê Thị Thanh Nhàn
Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2