Tên đề tài luận ánVariational analysis and some special optimization problems

                      (Giải tích biến phân và một số bài toán tối ưu đặc biệt)

Chuyên ngành: Toán ứng dụng

Mã số: 62 46 01 12
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thái An
Tập thể hướng dẫn khoa học: GS TSKH Nguyễn Đông Yên, PGS TS Nguyễn Mậu Nam
Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2