Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp phòng cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Ngọc Oanh

Tên đề tài: Một số vấn đề về đồng hóa số liệu (Some Problems in Data Assimilation)
Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân
Mã số: 62 46 01 03
Thời gian: 9h30 thứ sáu, ngày 11/11/2016
Địa điểm: Hội trường 201- Viện Toán học
Kính mời các đồng chí quan tâm đến dự
LAST_UPDATED2