1. Nghiên cứu sinh: Tạ Thị Huyền Trang
Môn thi chuyên ngành hẹp: Bài toán tối ưu hệ phương trình
vi phân điều khiển có trễ,
Thời gian: 14h00, thứ 6, ngày 6/12/2013,
Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học.

2. Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Vân Hằng
Môn thi: Giải tích hàm
Thời gian: 9h00, thứ 5, ngày 5/12/2013.
Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học.

3. Nghiên cứu sinh: Đỗ Trọng Hoàng
Môn thi chuyên ngành hẹp: Iđêan đơn thức,
Thời gian: 14h00, thứ 4, ngày 4/12/2013,
Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học.

4. Nghiên cứu sinh: Nguyễn Đại Dương
Môn thi chuyên ngành hẹp: Nhóm Đại số
Thời gian: 9h00, thứ 4, ngày 4/12/2013.
Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học.

5. Nghiên cứu sinh: Thái Thị Kim Chung
Môn thi chuyên ngành hẹp: Bài toán Dirichlet cho phương trình
Monge-Ampere elliptic,
Thời gian: 14h00, thứ 2, ngày 9/12/2013,
Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học.

6. Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Ngọc Oanh
Môn thi chuyên ngành hẹp: Lý thuyết bài toán đặt không chỉnh,
Thời gian: 14h00, thứ 3, ngày 10/12/2013,
Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học.

7. Nghiên cứu sinh: Đào Quang Khải
* Môn thi chuyên ngành: Phương trình Đạo hàm riêng,
Thời gian: 9h00, thứ 6, ngày 06/12/2013,
Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học.
* Môn thi chuyên ngành hẹp: Phương trình Navier-Stokes,
Thời gian: 9h00, thứ 5, ngày 12/12/2013,
Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học.
LAST_UPDATED2