Những anh/chị NCS thi tối thiểu đợt thi tháng 8/2014 hạn cuối cùng nộp đơn xin thi tối thiểu cho Trung tâm Đào tạo Sau đại học là ngày 15/06/2014. Sau khi nộp đơn TTĐTSĐH sẽ mời các Thầy/Cô giảng dạy cho các anh/chị.
Những anh/chị nghiên cứu sinh nào không nộp đúng thời hạn trên sẽ không được thi tối thiểu vào đợt này.
Lưu ý anh/chị nghiên cứu sinh: Các học phần ở trình độ tiến sĩ, các chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan phải được hoàn thành trong 2 năm đầu của chương trình đào tạo (Xem Quy chế đào tạo tiến sĩ Điều 11, phần 2).
LAST_UPDATED2